Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w serwisie szkoleniabhp.info

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344).

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przy użyciu serwisu internetowego prowadzonego pod adresem szkoleniabhp.info, zwanego dalej serwisem. 

Warunkiem przystąpienia do korzystania z serwisu jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego akceptacja. 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa:
 1. usługodawcę i usługobiorcę, użytkownika serwisu oraz ich wzajemne prawa i obowiązki;
 2. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 5. tryb postępowania reklamacyjnego;
 6. warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Określenia użyte w regulaminie oznaczają: 
 1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; 
 2. certyfikat – pisemne zaświadczenie, potwierdzające ukończenie przez usługobiorcę lub podmiot przez niego upoważniony, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia w formie e-learningowej;
 3. ciasteczka – pliki tekstowe, w których serwery serwisu usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta użytkownik lub usługodawca; informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer serwisu usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników sieci internet; cookies nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych i służą wyłącznie identyfikacji przeglądarki internetowej danego użytkownika, mając na celu optymalizację działania serwisu;
 4. hasło – ciąg znaków konieczny do wykonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta przez użytkownika w procesie rejestracji;
 5. informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi; 
 6. usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną; usługodawcą serwisu szkoleniabhp.info jest firma STELMACH bhp ppoż rat-med. Michał Stelmaszyk z siedzibą w Czarnkowie na Osiedlu Parkowym 19/3, 64-700 Czarnków, NIP 7632016097, REGON 302420932, adres e-mail biuro@szkoleniabhp.info, tel. 731 247 247 tel. 697 556 877, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.30/00194/2019, wpisana do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w dniu 14.05.2013 r.; 
 7. usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. korzysta z funkcji oferowanych przez serwis szkoleniabhp.info; 
 8. użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z tych funkcji serwisu, które nie wymagają procesu rejestracji i logowania, albo otrzymała dane do logowania od usługobiorcy, celem przeprowadzenia szkolenia zawartego w serwisie szkoleniabhp.info;
 9. rejestracja – czynność polegająca na utworzeniu konta przez usługobiorcę, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego za pośrednictwem serwisu szkoleniabhp.info;
 10. siedziba – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. strona umowy – usługodawca lub usługobiorca;
 12. system tele-informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460); 
 13. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną; 
 14. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 15. platforma e-learningowa – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem szkoleniabhp.info, umożliwiający dostęp do szkoleń e-learningowych, w postaci usług świadczonych drogą elektroniczną;
 1. Usługodawca udostępnia usługobiorcom i użytkownikom serwisu szkoleniabhp.info niniejszy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług.  
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.
 3. Usługobiorca oraz użytkownik zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Warunkiem korzystania z usług jest akceptacja regulaminu. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
 5. Wszelkie treści zawarte w serwisie szkoleniabhp.info, opisujące szkolenia i inne usługi oferowane przez usługodawcę stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Cennik znajdujący się na platformie e-learningowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. 
 6. Rejestracja w serwisie szkoleniabhp.info jest równoznaczna ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z Rozporządzeniem. Usługobiorca oraz użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Warunkiem dokonania zamówienia usługi jest wyrażenie przez usługobiorcę/użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji w celu realizacji i obsługi. Zgoda jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu realizacji usługi. Wszelkie dane przekazane przez usługobiorcę/użytkownika uzyskują status informacji poufnej i podlegają przetwarzaniu wyłącznie na potrzeby realizacji usługi.
 8. Wyrażenie przez usługobiorcę zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez usługodawcę; zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta oświadczeniem woli usługobiorcy w formie pisemnej.
 9. Podstawowym warunkiem korzystania ze szkoleń w serwisie szkoleniabhp.info jest posiadanie aktywnego konta e-mail, oraz stabilnego łącza internetowego, a także zainstalowanej przeglądarki stron www z możliwością zapisu plików cookies. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wymogów technicznych.
 10. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje potencjalnego usługobiorcę, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od usługodawcy wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione. W przypadku wykonania wcześniejszej płatności bez uzyskania świadczenia usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu kwoty uzyskanej od usługobiorcy. 
 11. W przypadku wysłania zapytania drogą elektroniczną, zadeklarowania chęci zamówienia usług opisanych w Serwisie przez formularz, usługodawca zobowiązuje się do skontaktowania z wysyłającym w ciągu 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości/zamówienia na wskazany w serwisie adres poczty elektronicznej. Przesłanie wiadomości na wskazany w regulaminie adres poczty elektronicznej nie ma skutków wiążących i nie jest tożsame z oświadczeniem pisemnym.
 1. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG, ZASADY DOSTĘPNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU 
 1. W ramach platformy e-learningowej szkoleniabhp.info  usługodawca umożliwia usługobiorcy korzystanie z usług szkoleniowych w wariancie online, zgodnie z wybraną tematyką.
 2. Informacje dotyczące tematyki szkolenia zawarte są w opisie danego szkolenia.
 3. Usługodawca zastrzega możliwość udostępniania za pośrednictwem serwisu informacji o innych usługach oferowanych przez usługodawcę.
 4. Usługi oferowane przez usługodawcę są płatne.
 5. Warunkiem korzystania z funkcjonalności platformy szkoleniabhp.info jest rejestracja w serwisie. W celu założenia konta usługobiorcy/użytkownika należy wypełnić formularz rejestracyjny,  w prawidłowy sposób, w niezbędnym zakresie, podając imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail, hasło, oraz zaakceptować niniejszy regulamin.
 6. Rejestrujący się musi wypełnić wszystkie pola formularza, niezbędne do założenia indywidualnego konta użytkownika.
 7. Korzystanie z serwisu możliwe jest po otrzymaniu loginu i hasła, generowanego przez system automatycznie i wysyłanego na wskazany adres e-mail. W dalszym procesie użytkowania serwisu możliwa jest zmiana hasła, zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
 8. Dostęp do usług przysługuje usługobiorcy lub osobie przez niego wskazanej (użytkownikowi), po uiszczeniu kwoty dostępu do usługi.
 9. Usługodawca zapewnia unikalne konto usługobiorcy/użytkownikowi z identyfikatorem, oraz dostęp do konta w serwisie i jego funkcjonalności.
 10. 10.Przekazanie identyfikatora i hasła dostępu usługobiorcy w mailu aktywacyjnym jest momentem rozpoczęcia świadczenia usługi na rzecz usługobiorcy. 
 11. 11.  Adres poczty elektronicznej jest powiązany z kontem usługobiorcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług. 
 12. 12. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego adresu poczty elektronicznej, czynnej w odbiorze. Usługobiorca zobligowany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji na swoim koncie w serwisie szkoleniabhp.info.
 13. 13. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać hasła dostępu do serwisu jakiejkolwiek osobie trzeciej, za wyjątkiem osoby pozostającej z użytkownikiem w stosunku zatrudnienia, kierowanej na szkolenie, będącej użytkownikiem serwisu. Użytkownikom serwisu zabrania się ujawniania hasła dostępu do serwisu. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia hasła dostępu do serwisu szkoleniabhp.info.
 14. 14. Usługobiorca lub użytkownik zobowiązani są do korzystania z serwisu szkoleniabhp.info w sposób zgodny z obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej, oraz niniejszym regulaminem, w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich lub usługodawcy. 
 15. 15. Usługobiorca lub użytkownik zobowiązani są do korzystania z serwisu w sposób niezakłócający jego prawidłowego funkcjonowania, w tym w sposób nieingerujący w prawa innych użytkowników serwisu, z poszanowaniem ich praw i dóbr osobistych. 
 16. 16. Usługobiorcy lub użytkownikowi zabrania się prób ingerencji w integralność systemu serwisu, a także powielania i kopiowania treści w nim zawartych lub stosowania hiperłączy i odnośników bez zgody usługodawcy. 
 17. 17.Usługobiorca i użytkownik nie ma prawa do jakiegokolwiek upowszechniania, wprowadzania zmian, przesyłania, drukowania, powielania, publicznego odtwarzania materiałów zamieszczonych w serwisie, podlegających ochronie ani na wykorzystywanie ww. materiałów dla celów komercyjnych.
 18. 18. W przypadku stwierdzenia powyższych naruszeń usługodawca wniesie o rozstrzygnięcie sprawy na drodze postępowania sądowego, zgodnie z prawem karnym, cywilnym, w tym autorskim. Z tytułu poniesionych strat usługodawcy przysługuje odszkodowanie. 
 19. 19.Usługodawca może odmówić utworzenia konta, zablokować lub usunąć istniejące konto, jeżeli usługodawca poweźmie uzasadnioną informację, iż jest ona sprzeczna z prawem,  dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste, lub uzasadnione interesy usługodawcy, nosi znamiona spamowania, włamywania się do infrastruktury sieciowej serwisu, testowania lub obchodzenia środków bezpieczeństwa i uwierzytelniania, czy też celowego przeciążania serwisu.
 20. 20. W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, usługodawca będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych usługobiorcy/użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca może przekazywać dane usługobiorcy/użytkownika uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 21. 21.Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz usługobiorcy lub użytkownika, w tym usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu konta wynikającym z naruszenia niniejszego regulaminu.
 22. 22. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne wiąże się z ryzykiem. Główne ryzyka użytkowania usług świadczonych drogą elektroniczną obejmują m.in. ryzyko poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, oraz tzw. ataków hakerskich. Usługodawca rekomenduje, by usługobiorca lub użytkownik zaopatrzył urządzenie teleinformatyczne, które wykorzystuje podłączając się do sieci internet, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 23. 23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i zmian materiałów oraz komentarzy, w szczególności w przypadkach, gdy naruszać one będą postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
 24. 24. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przez usługobiorców przed datą wejścia w życie zmiany oferty.
 25. 25. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa cywilnego wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięcio-dniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1225).  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w momencie uzyskania dostępu do materiałów edukacyjnych przez usługobiorcę.
 26. 26. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w serwisie przysługują usługodawcy lub podmiotom współpracującym z usługodawcą, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 27. 27. Usługodawca, dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia prawdziwości i rzetelności informacji zawartych w serwisie szkoleniabhp.info, nie odpowiada jednak wobec usługobiorców/użytkowników ani osób trzecich za szkody wynikające z treści przekazywanych w ramach świadczenia usług, za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie.
 28. 28. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany do obsługi serwisu, oraz kontaktu z użytkownikami serwisu – biuro@szkoleniabhp.info.
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Użytkowanie serwisu musi odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. w celach edukacyjnych, związanych z tematyką udostępnioną w ramach platformy e-learningowej.
 2. Czas dostępu do szkolenia jest ograniczony i rozpoczyna się od momentu aktywacji usługi. Nieukończenie przez uczestnika szkolenia w terminie, lub niezaliczenia egzaminu, o ile jest on wymagany, jest równoznaczne z nieukończeniem szkolenia. Ponowne przystąpienie uczestnika do szkolenia wymaga ponownej aktywacji zgłoszenia i wniesienia należnej opłaty.
 3. Dostęp do treści udostępnianych w ramach serwisu jest przeznaczony wyłącznie dla usługobiorców i skierowanych przez nich użytkowników.
 4. W celu korzystania z usług serwisu szkoleniabhp.info usługobiorca lub użytkownik powinien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać dostęp do urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z usług platformy e-learningowej.
 5. Usługodawca nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem do wymagań technicznych, w tym pozyskania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskania, utrzymania i opłacenia właściwego łącza sieci internet.
 6. W celu skorzystania z usług serwisu usługobiorca lub użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia stabilnego dostępu do sieci Internet, wraz z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki stron www oraz konta poczty e-mail.
 7. Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
  się usługodawca tj.:
 1. zastosowanie przeglądarek: Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Superbird,
 2. dostęp do sieci internet wystarczający do obsługi treści multimedialnych,
 3. strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości: 800×600, 1024×768, 1280×1024,
 4. przy innych ustawieniach korzystanie z serwisu może być możliwe, ale będzie się wiązało z pogorszeniem estetyki i funkcjonalności serwisu.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie serwisu w przypadku, gdy urządzenie końcowe odbiorcy nie odtwarza treści zawartych w serwisie tj. nie spełnia powyższych parametrów.
 2. Warunkiem korzystania z usługi szkolenia jest rejestracja w serwisie, a następnie uzupełnienie informacji niezbędnych do świadczenia usługi, wystawienia dokumentów księgowych oraz kontaktu z usługobiorcą. W tym celu należy wypełnić formularz udostępniony na stronie serwisu.
 3. W ramach usług, przetwarzane są następujące dane osobowe osób fizycznych będących uczestnikami szkolenia: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia i miejsce urodzenia.
 4. Usługodawca może dokonać przerwy w funkcjonowaniu serwisu, w celu dokonania napraw i modernizacji, ulepszeń, zmian czy też zabezpieczenia danych, oraz innych prac technicznych. Usługodawca powiadomi usługobiorcę/użytkownika o planowanej przerwie technicznej, zamieszczając stosowny komunikat na stronie serwisu, chyba, iż przerwa w funkcjonowaniu serwisu spowodowana jest z przyczyn niezależnych od usługodawcy.  Usługobiorca oraz użytkownik wyrażają zgodę na przerwę w funkcjonowaniu serwisu spowodowaną przerwą techniczną.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, usunięcia wszelkich danych usługobiorców i użytkowników, przeniesienia praw do serwisu na inny podmiot oraz podjęcia innych działań prawnych wobec serwisu szkoleniabhp.info. Nie wyłącza to odpowiedzialności usługodawcy wynikającej z umowy łączącej go z usługobiorcą. 
 6. Dostęp do usług serwisu staje się aktywny do zaksięgowaniu wpłat na koncie usługodawcy. 
 1. SPOSÓB PŁATNOŚCI
 2. Usługobiorca może skorzystać z następujących sposobów płatności za Usługi:
 1. przelewem bankowym na rachunek usługodawcy: 83 1240 3709 1111 0010 4775 2558 w banku Pekao I O. w Czarnkowie,
 2. za pośrednictwem systemu przelewy24.
 1. Po zarejestrowaniu płatności za usługi na wskazany, kontaktowy adres mailowy zostanie przesłana faktura. W celu otrzymania faktury należy wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia.
 2. Cena usługi dostępu do funkcjonalności serwisu zawiera:
 1. dostęp do materiałów edukacyjnych;
 2. certyfikat;
 3. egzamin;
 4. konsultacje ze specjalistą w zakresie przedmiotu szkolenia i doradztwo w trakcie kursu.
 1. Usługodawca może przyznać rabat na dowolny typ szkolenia. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez usługobiorcę.
 2. Wszystkie ceny szkoleń podane w serwisie są cenami zawierającymi podatek, podanymi w złotych polskich (PLN). Ostateczną, wiążącą ceną jest cena widniejąca przy wybranym szkoleniu w momencie złożenia zamówienia przez usługobiorcę. Usługodawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.
 3. Usługobiorcy lub użytkownikowi, który nie ukończył szkolenia/kursu nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych lub zwrotu opłaty wniesionej za szkolenie.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usunąć konto usługobiorcy, względem wszystkich użytkowników serwisu skierowanych przez usługobiorcę, gdy bezskutecznie upłynął drugi termin określony w wezwaniach do zapłaty kierowanych przez usługodawcę do usługobiorcy.
 5. ZAMÓWIENIA, PROCES REJESTRACJI, WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ 
 1. Zamówienia i proces rejestracji prowadzone są w systemie ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Warunkiem przyjęcia usługi do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 3. Dostęp do usługi jest ograniczony czasowo i nie może być dłuższy niż 30 dni.
 4. Szkolenie/kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem ukończenia szkolenia/kursu i uzyskania certyfikatu jest udzielenie  60% poprawnych odpowiedzi. Test można przeprowadzić tylko jeden raz; w przypadku nieuzyskania wymaganej ilości punktów do jego zaliczenia wykonujący test kontaktuje się z administratorem strony poprzez formularz kontaktowy, celem ponownej weryfikacji przyswojenia treści programowych. 
 5. Egzamin jest ograniczony czasowo, a jego czas nie może być dłuższy niż 30 min.
 6. Certyfikat o ukończeniu szkolenia jest generowane po zaliczeniu egzaminu kończącego szkolenie/kurs.
 7. Certyfikat zostaje wysłany na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.
 8. W przypadku zamówienia papierowej wersji certyfikatu usługobiorca ponosi koszt wysyłki, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres.
 9. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem i zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
 10. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia lub czasowe uniemożliwienie korzystania z serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do serwisu przez usługobiorcę lub użytkownika, np. wynikający z ograniczeń technicznych sprzętu odbiorcy docelowego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za  utratę przez usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od usługodawcy, w tym poprzez działanie osób trzecich, oraz siłę wyższą.
 4. Usługodawca informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.
 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
 3. Reklamacja powinna wskazywać:
 1. informacje dotyczące usługobiorcy, które umożliwią jego identyfikację;
 2. adres kontaktowy oraz numer telefonu kontaktowego;
 3. określenie usługi, której reklamacja dotyczy;
 4. przedmiot reklamacji wraz z dokładnym opisem.
 1. Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
 2. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez usługobiorcę przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od momentu złożenia poprawnej reklamacji.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez usługodawcę, przysługuje usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego oraz form mediacji. 
 6. W przypadku nie uznania reklamacji, przez usługodawcę, usługobiorcy przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu zgodnie z Ustawą  z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823), na które usługodawca wyraża zgodę. Podmiotem właściwym do prowadzenia takich postępowań jest Państwowa Inspekcja Handlowa w Poznaniu.
 7. Sądem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego sporu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby usługodawcy.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi szkoleniowej przy użyciu indywidualnego konta na platformie e-learningowej szkoleniabhp.info.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Usługodawcę, który jest administratorem danych osobowych.
 3. Usługodawca przetwarza informacje dotyczące usługobiorców, w tym informacje mające charakter danych osobowych,  z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z  usług oferowanych w ramach serwisu.
 4. Usługobiorca/użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do usługodawcy na piśmie za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
 5. W przypadku usunięcia danych niezbędnych do świadczenia usług w ramach serwisu usługobiorca/użytkownik traci możliwość korzystania z jego funkcjonalności.
 6. Administratorem danych osobowych usługobiorcy/użytkownika jest firma STELMACH bhp ppoż rat-med. Michał Stelmaszyk z siedzibą w Czarnkowie na Osiedlu Parkowym 19/3, 64-700 Czarnków, NIP 7632016097, REGON 302420932. 
 7. Osobą odpowiedzialną za kontakt w imieniu administratora z Organem Nadzorującym – Urzędem Ochrony Danych Osobowych jest Michał Stelmaszyk.
 8. Usługobiorcy/użytkownikowi przysługuje prawo kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, Panem Michałem Stelmaszyk, tel. 731 247 247, e-mail stelmachbhp@gmail.com.
 9. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą w celach realizacji i obsługi zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu.
 10. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem, które wspierają go w codziennej działalności, świadcząc w szczególności usługi  informatyczne, lub księgowe.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, na który zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dokumentacji szkoleniowej tzn. przez okres ważności wydanego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, lub do momentu usunięcia konta przez administratora lub usługobiorcę/użytkownika serwisu.
 13. Osoba której dane dotyczą ma prawo:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 14. Zgodnie z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych umowa zostanie rozwiązana niezwłocznie po cofnięciu przez usługobiorcę/użytkownika zgody na przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych.
 15. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Dostęp do niniejszego regulaminu umożliwia odsyłacz na stronie serwisu szkoleniabhp.info.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
 4. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia umieszczenia na stronie serwisu.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.